Co tu je?

Tato stránka obsahuje popisy, obrázky a soubory vztahující se k programu PC|SCHEMATIC, zejména k nezávislým nástrojům pro něj v podobě jednotlivých DLL aplikací.

Veškeré komentáře jsou vítány. (Spojení na mne najdete na úvodní stránce návrhového systému Formica.)

Seznam spojů

okno nástroje Netlist.dll

Motivace

Program PC|SCHEMATIC dovoluje (v menu Lists / Connections List File...) vypsat seznam spojek, to jest vodičů propojujících jednotlivé dvojice vývodů. Často však je takováto informace zbytečně detailní a naopak nepřehledná; spíše byste potřebovali vidět seznam spojů (tj. netlist), jenž by popisoval, které vývody jsou pospojovány dohromady, lhostejno jakým způsobem. Toto umožňuje jednoduchá aplikace, Netlist.dll.

Užití

Netlist.dll zobrazuje seznam spojů aktivního projektu jako stromovou strukturu. Celý strom lze příslušnými tlačítky zapsat do textového souboru (ukázka výstupu je zde) nebo do formátu CSV, v němž může být přečten tabulkovým kalkulátorem (ukázka zde). Ovládání tohoto nástroje je natolik intuitivní, že nevyžaduje podrobnější popis.


Skrývání částí projektu

okno nástroje VisiTool.dll

Motivace

Při výrobě produktové řady navzájem podobných zařízení může být výhodou vycházet z generického projektu (všeobecného matečného projektu, „superprojektu“), který obsahuje všechny možné alternativy (včetně vzájemně se vylučujících), a projekt konkrétního výrobku od něj odvodit pouhým skrytím (tj. zneviditelněním) jeho částí. Návrhář si ovšem může tuto operaci usnadnit pomocí všech nástrojů pro strukturování projektu, které PC|SCHEMATIC nabízí (umístění, funkce), přesto však zahrnuje velké množství ručních editací, je pracná a náročná na pozornost, kterou tyto stovky či tisíce zásahů – jakkoliv rutinních – vyžadují. Skrýt vodiče je ještě podstatně pracnější než skrýt symboly, které jimi byly propojeny.

Popis

Nástroj VisiTool.dll dovoluje skrývat a zviditelňovat celé skupiny symbolů zároveň, na základě jejich příslušnosti k jednotlivým funkcím, umístěním, anebo dle stránek schematické části projektu. Od viditelnosti symbolů nástroj dovoluje odvodit viditelnost vodičů, a to nezávisle na způsobu, jímž byly symboly skryty. Tak je možno kombinovat jeho užití s nastavováním viditelnosti přímo v editoru.

Vedle toho je viditelností symbolů ve schematické části projektu možno řídit jejich viditelnost v jeho ostatních částech, např. ve výkresu rozvaděče.

Užití

Tlačítko Set Visibility nastaví viditelnost skupin symbolů ve schematické části projektu dle jejich voleb na právě zobrazené kartě. Tlačítko Checked Only funguje obdobně, avšak součástky pouze zviditelňuje, viditelnost již zobrazených neovlivní. Naopak tlačítko Unchecked Only pouze zneviditelňuje viditelné součástky.

Tlačítko Propagate Symbol Visibility to Links užije aktuální viditelnosti symbolů (bez ohledu na to, zda je výsledkem užití předchozích tlačítek, ručního nastavení v editoru nebo kombinace obojího) k nastavení viditelnosti vodičů.

Tlačítko Propagate Symbol Visibility to Other Pages nastaví dle aktuální viditelnosti symbolů ve schematické části projektu viditelnost stejnojmenných symbolů v jeho ostatních částech.


Odkazy na cílové vývody signálů

okno nástroje SigTgts.dll Nástroj pro doplnění (anebo náhradu) jmen signálů (odkazů) označením cílových vývodů. (Pracuje i se staršími verzemi PCS, předpokládá však stejnou dekomposici potenciálů na jednotlivé spojky, s jakou počítá verze 13. Ta se může v detailech lišit od předchozích verzí.)

Motivace

Jména signálů někdy vyjadřují jejich funkci (např. PEN), jindy jsou užita jen proto, aby dovolila propojení několika stránek projektu, a samostatný význam nemají. Pro čtenáře výkresu je pak důležitější, k jakému vývodu či vývodům signál odkazuje. Tato informace však součástí signálového symbolu není. Je jistě možno ji k signálům připsat ručně jako běžné nápisy, ale za cenu další práce a nepřesností v případě opomenutí některý z nich po úpravách zapojení opět ručně aktualizovat.

funkce nástroje SigTgts.dll

Užití

Tlačítko Připsat cílové vývody k signálovým symbolům doplní cílové vývody (či obecně jejich seznamy) jako oranžové nápisy. V případě dalších editací projektu PC|SCHEMATIC tyto nápisy neaktualizuje automaticky (ani co do polohy, ani obsahově), je však možno je kdykoliv aktualizovat novým vyvoláním tohoto nástroje a stiskem stejného tlačítka.

Funkci předchozího tlačítka ovlivňují přepínače Skrýt názvy signálů (je-li zaškrtnut, cílové vývody budou vypsány v místě, kde se nacházely názvy signálů; jinak nad nimi), Proporcionální písmo a Neměnit signály PE (ty totiž zpravidla neodkazují ke konkrétnímu vývodu).

Tlačítko Obnovit výchozí stav maže doplněné nápisy a zobrazuje původní.

Tlačítko Zavřít opouští nástroj.

Instalace nástroje

Pokud instalační sadu z nějakého důvodu nechcete užít, můžete tytéž soubory instalovat i ručně z archivu SigTgts100.zip. (Po rozbalení zipu v adresáři PC|SCHEMATICu nutno DLL registrovat pomocí menu Soubor / Moduly; pak se objeví příkaz Odkazy signálů na cílové vývody v menu Nástroje.)

(Animovaný obrázek ilustruje funkci nástroje v jedné z jeho starších verzí.)


LPRPack.dll

(Layout Placement and Routing Tools.) Nástroj pro podporu fyzického rozmísťování a propojování v rozvaděčích. Zobrazuje „force vectors“ pro jednotlivé součástky, propojení jejich pinů vodiči, celkovou délku „vzdušných spojů“ a součet jejich pravoúhlých vzdáleností. Tím poskytuje i kvalifikovaný dolní odhad celkové spotřeby vodičů.

okno pokusné aplikace LPRPack.dll


TestPack.dll

okno pokusné aplikace TestPack.dll Soubor testovacích nástrojů souvisejících se seznamy spojů a spojek.

Nástroj primárně sloužil pro vývoj algoritmů počítajících netlist a linklist, současně však obsahuje sadu testů projektu:


Programování PC|SCHEMATICu pomocí OLE rozhraní

okno ukázkové aplikace OLEDemo.dll Ukázka zdrojového textu jednoduché aplikace OLE (včetně přeložené DLL): OLEDemo.zip. (Pokusná DLL cyklicky mění barvy čar.)


Slajdy

Skripty (slajdy pro PowerPoint, Chocerady 2017) (PDF)

Práce s PCS v OLE (slajdy pro PowerPoint, Annahof 2010) (PDF)

Seznam spojů jako jádro el. projektu (slajdy pro PowerPoint, Annahof 2009) (PDF)


Program NetGraph pro PC|SCHEMATIC

Zatím poslední verzi programu NetGraph (0.57) si můžete stáhnout zde.

Účelem tohoto nástroje je poskytnout uživateli globálnější pohled na projekt na základě struktury jeho seznamu spojů. Ten lze zobrazovat (několika způsoby) hierarchizovaný, nejen tedy na úrovni jednotlivých vývodů, ale také celých součástek, funkcí, umístění a stránek projektu.

(Vývoj programu byl přerušen v roce 2009 až do vyjasnění a zjemnění dalších požadavků.)


okno programu NetGraph

graf propojených umístění graf propojení stránek

graf propojených umístění graf propojení funkcí