1. Fórum slouží výhradně ke třem cílům:
  a) ke kladení a zodpovídání technických dotazů o systému Formica;
  b) k informování pokročilejších uživatelů autory systému o vlastnostech jeho testovacích verzí a k diskusi o nich;
  c) (poslední, ale nejdůležitější:) k informování i neregistrovaných čtenářů fóra.
Všeobecně má fórum nahradit podstatnou část dosavadní technické korespondence autorů a zpřístupnit ji také ostatním zájemcům.

2. Uživatel se může zaregistrovat pod přezdívkou, ale doporučena je registrace pod skutečným jménem nebo alespoň uvedení svého jména v osobních údajích.

3. Registrací se uživatel zavazuje respektovat pravidla fóra. Všechny příspěvky uživatele by měly být v souladu s cíli uvedenými pod bodem 1.

4. Uživatel plně zodpovídá za obsah i formu svých příspěvků. Příspěvky uživatele nesmějí porušovat práva třetí strany (např. práva autorská).

5. Příspěvky a veškeré informace vložené uživatelem mohou být v databázi fóra uchovány po libovolnou dobu, přesouvány, anebo naopak smazány, to vše dle volného uvážení administrátora fóra. Uživatelé souhlasí s tím, že jimi vložené příspěvky případně budou publikovány i v jiné podobě, např. v archivu fóra nebo na kompaktním disku.

6. Administrátor si vyhrazuje právo dle svého uvážení omezit možnost přispívat do částí fóra nebo zrušit registraci uživatelů porušujících tato pravidla.

7. V budoucnu může administrátor pravidla pro registraci uživatelů a užívání fóra kdykoliv libovolně rozšiřovat či měnit. V případě sporu o výklad těchto pravidel je vždy rozhodující výklad administrátora.